Integritetspolicy

Skeppsholmslägren Ideell Förenings användar- och integritetspolicy
 

På Skeppsholmslägren Ideell Förening värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna användar- och integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter innan du blir kund hos oss. Genom att anmäla dig till tjänster och övrig verksamhet, boka våra lokaler, handla på webben och på andra sätt bli kund till oss och delge oss information om ger du ditt samtycke till nedanstående villkor.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

E-post: info@skeppsholmslagret.se

Att bli kund hos Skeppsholmslägren Ideell Förening

Informationen på hemsidan, i sociala medier, i nyhetsbrev mm är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Skeppsholmslägren Ideell Förening arbetar ständigt för att vår digital information skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Skeppsholmslägren Ideell Förening inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Kulturfyrens och Skeppsholmslägrets hemsidor och i våra sociala medier ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Kulturfyren eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Kulturfyren eller samarbetspartner, om inte annat anges, och omfattas av svensk och/eller internationell lagstiftning.

Personuppgifter och användarvillkor

Genom ifyllande av personuppgifter som du lämnar till oss i form av till exempel namn, telefonnummer, e-postadress och hemadress som behandlas av oss på Skeppsholmslägren Ideell Förening, org.nr. 802534-3925 med anledning av ditt intresse för våra produkter och tjänster, godkänner du att vi använder os av dessa uppgifter för att kunna rådge och informera dig kring dessa via telefon, e-post, sms eller postala utskick.

Vi försäkrar att vi inte kommer att sälja några personuppgifter till tredje part.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Skeppsholmslägren Ideell Förening c/o Kulturfyren AB, Svartmangatan 6G, 1tr, 111 29 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål Behandlingar som utförs Information som används
Skicka ut nyhetsbrev • E-postutskick • E-postadress
Skicka brev • Via posten • Namn, adress
Fakturering • Via e-post/mail • Namn
• Adress
• Organisationsnummer/ev personnummer
• Telefonnummer
• E-postadress
Hantera kundserviceärenden • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice
• Identifiering
• Utredning av eventuella klagomål
• Namn
• Kontaktuppgifter (e-post och/eller telefonnummer
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt
Att kunna utvärdera, utveckla och förbättra vår tjänst för våra kunder • Anpassning av tjänster för att de ska bli mer användarvänliga • Ålder
• Bostadsort
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster

Lagringsperiod: Som längst 3år efter att kunden senast utnyttjat våra tjänster/varit delaktig i vår verksamhet.
Laglig grund: General Data Protection Regulation

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi sparar de uppgifter som du själv lämnar till oss och också de uppgifter som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
• Ekonomitjänster (företag som handhar vår bokföring, fakturering, mm)
• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
• Studieförbund (samarbetspart vid kursverksamhet och annan kulturverksamhet)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla person- uppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar eventuellt även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgifts- ansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
• Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
• Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras i ett excel-dokument, i bokföringsprogram, i formulär på webben och i nyhetsbrevs-databasen Getanewsletter (från vilken du som kund kan lätt ta bort dig själv).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att underlätta det finns i t ex varje nyhetsbrev en funktion där du som kund lätt kan avsäga dig fortsatt riktad marknadsföring.

Berättigat intresse

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring

(Inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden).
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.

Hur vi använder cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi kan komma att använda cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder den senaste infrastrukturen och tjänsterna för att skydda din sekretess, integritet och tillgång till dina personuppgifter. Vi ansvarar för att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. Det är för att kunna tillgodose dig som kund och skapa bra service för dig.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Kontakta oss gärna på kundtjänst via e-post eller telefon:

E-post: info@skeppsholmslagret.se
Telefon: +46-709223563

Skeppsholmslägren Ideell Förening förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen skeppsholmslagret.se.